Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 – PRESENTATIE
CULTURE KIDS bvba, hierna te noemen “CULTURE KIDS”, Ondernemingsnummer0697.735.153, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 3090 OVERIJSE, Brusselsesteenweg 624, ontwikkelt leer- en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen gericht op bewustmaking van multiculturalisme. Daartoe beheert CULTURE KIDS een cultureel centrum datvolgende activiteiten organiseert:

  • verschillende vakantiekampen voor kinderen,
  • cursussen, waaronder taalcursussen voor kinderen,
  • buitenschoolse culturele activiteiten voor kinderen, zoals muzieklessen, danslessen, enz
  • verjaardagen voor kinderen onder het thema van het ontdekken van een land en de bijbehorende cultuur

De organisatie van CULTURE KIDS-activiteiten gebeurt via een partnerschap met verschillende ambassades die in België aanwezig zijn.

2 – REIKWIJDTE
Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatietussen CULTURE KIDS enerzijds en de klant (hierna “de KLANT”) anderzijds.
Deze algemene voorwaarden zijn algemeenvan toepassing, met uitsluiting van enige algemene of specifieke voorwaarden van enige opdrachtgever die CULTURE KIDS niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
CULTURE KIDS kan deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen, op voorwaarde dat deze wijzigingen verschijnen op de website www.culturekids.be. Deonlinevoorwaarden op het moment van boeking blijven van toepassing op deinschrijving. De KLANT wordt geacht alle clausules zonder voorbehoud te hebben gelezen en geaccepteerd.

3 – REGISTRATIE
De registratie door de KLANT van zijn kind in een activiteit georganiseerd door CULTURE KIDS is alleen onlinemogelijk, via de website www.culturekids.be. Om uw kind te registreren voor een activiteit, dient de KLANT het tabblad “Registratie” te kiezen en het formulier inte vullen dat voor dit doel wordt voorzien. Zodra CULTURE KIDS het inschrijvingsverzoek ontvangt, stuurt CULTURE KIDS per e-mail een bevestiging aan de KLANT.
Het maximale aantal kinderen per activiteit is beperkt tot 12 of 24, afhankelijk van de gekozen activiteit. De inschrijving van een kind tot een activiteit georganiseerd door CULTURE KIDS valt daarom altijd onder de opschortende voorwaarde dat er nog plaatsen beschikbaar zijn voor de activiteit gekozen door de KLANT.
Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn voor de activiteit gekozen door de KLANT, zal deze laatste op de hoogte worden gesteld en zal hij de mogelijkheid hebben om een ​​andere activiteit te kiezen.
Gedurende een periode van veertien (14) dagen na het versturen van de vraag tot inschrijving, kan de KLANT zijn wens tot het herroepen van de inschrijving kenbaar maken door een e-mail te sturen naar het adres info@culturekids.be.  Na deze periode zal elke bevestigde inschrijving definitief worden en aanleiding geven tot een betalingsverplichting vanwegede KLANT. Geen verdere annulering, om welke reden dan ook (ziekte, ongeval, …), is mogelijk.

4 – PRIJS
Door zijn kind in te schrijven voor een activiteit, aanvaardt de KLANT de prijslijst die gepubliceerd is op de website www.culturekids.be.
De prijzen die door CULTURE KIDS worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw. Elke verhoging van de BTW of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van registratie en die van de activiteit zal worden aangerekend aan de KLANT
CULTURE KIDS behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de website www.culturekids.beau is gepubliceerd van het moment van inschrijving door de KLANT nog steeds van toepassing is voor deze inschrijving.

5 – BETALING
CULTURE KIDS-facturen zijn betaalbaar op het hoofdkantoor van CULTUREKIDS uiterlijk vijftien (15) dagen na factuurdatum.
Elke klacht met betrekking tot een factuur moet schriftelijk worden verzonden aan het hoofdkantoor van CULTURE KIDS, acht (8) kalenderdagen na ontvangst. Zonietkan de KLANT deze factuur niet meer betwisten.
Elke onbetaalde factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een vertragingsrente opleveren die wordt berekend aan de wettelijke rentevoet. Elke onbetaalde factuur op de vervaldag zal verder worden geïnd en na het versturen van een bericht per aangetekend schrijven, plus een forfaitair bedrag van 15% van het onbetaald bedrag geblevenbedragals schadevergoeding worden aangerekend met een minimum van 50 euro per factuur.
Indien de factuur prijs niet is betaald op de vervaldag, wordt de inschrijving ook automatisch geannuleerd enheeftCULTUREKIDS het recht om het kind van de KLANT niet te accepteren voorde gekozen activiteit.

6 – INTERNE VOORSCHRIFTEN
De interne regels en voorschriften (hierna “de ROI”) van CULTURE KIDS worden gepubliceerd op de website www.culturekids.be en vormen een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, erkent en aanvaardt de KLANT de ROI.

7 – INTELLECTUELE EIGENDOM
CULTURE KIDS is een geregistreerd handelsmerk waarop CULTURE KIDS BVBA een exclusief recht van exploitatiegeniet. Elke reproductie, gebruik of aanbrenging van genoemd merk, zonder de voorafgaande toestemming van CULTURE KIDS BVBA, is verboden.
Er wordt ook aan herinnerd dat de foto’s, afbeeldingen, tekeningen en logo’s op de website www.culturekids.bes worden beschouwd als auteursrechtelijk beschermde werken. Elk ongeoorloofd gebruik van deze werken is verboden.
Over het algemeen zijn de domeinnaam, de gegevens, de programma’s, de muziekvoorbeelden, de teksten, de informatie, de logo’s, de visuele identiteiten, deal dan nietgeanimeerde afbeeldingen en hun opmaak te zien op de site www.culturekids.behet eigendom van CULTURE KIDS BVBA en worden als zodanig beschermd door de bepalingen van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht. De KLANT verbindt zich ertoe deze niet te gebruiken en niemandtoe te staan ​​deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken. Elke vertegenwoordiging of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en / of papier, en door welk proces dan ook, van een van de elementen van de site www.culturekids.be, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van CULTURE KIDS bvba, is verboden en vormt een daad van namaak die kan leiden tot burgerlijkeen / of strafrechtelijke veroordeling. Alleen het afdrukken op papier is toegestaan ​​voor exclusieve privé-kopie doeleinden.
Geen hyperlinks naar de website www.culturekids.bene kunnen worden gemaakt zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van CULTURE KIDS bvba.
CULTURE KIDS is en blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten in de werken, uitvindingen, ontwerpen en modellen die het nodig zal hebben om te creëren, bedenken, produceren of gebruiken in de context van de activiteiten die het organiseert. Registratie voor een activiteit impliceert geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten ten behoeve van de OPDRACHTGEVER over deze werken, uitvindingen, ontwerpen en modellen of hulpmiddelen.

8 – BEROEPSGEHEIM EN VERTROUWELIJKHEID
De methoden en knowhow die door CULTURE KIDS worden gebruikt in het kader van de activiteiten die het organiseert, vormen bedrijfsgeheimen in de zin van artikel I.17 / 1 (1) van het Wetboek van Economisch Recht.
Het gebruik of de openbaarmaking door de KLANT van de zakengeheimen van CULTURE KIDS die hij tijdens de door deze laatste georganiseerde activiteiten zou hebben verkregen, is ten strengste verboden.
In het algemeen zal de KLANT alle gegevens en informatie van om het even welke aard die toebehoort aan of gehouden wordtdoor CULTURE KIDS, strikt vertrouwelijk houden, die uitdrukkelijk als vertrouwelijk werd aangemerkt of die duidelijk niet-openbaar zou zijn, ter beschikking gesteld aan de KLANT door CULTUREKIDS of waarvan de KLANT kennis had kunnen nemen in het kader van de activiteiten georganiseerd door CULTURE KIDS.
In geval van twijfel over het vertrouwelijke of openbare karakter van informatie die toebehoort aan of wordt gehouden door CULTURE KIDS, zal de KLANT dit aan CULTURE KIDS dienen te vragen.
Alle documenten die worden uitgegeven in het kader van de activiteiten georganiseerd door CULTURE KIDS, zijn hulpmiddelen en methoden zijn vertrouwelijke informatie.
Het is de KLANT verboden om de vertrouwelijke informatie van CULTURE KIDS te gebruiken en bekend te maken.

– PERSOONSGEGEVENS
Door zich te registreren op de website www.culturekids.be, onderwerpt de KLANT zich aan deze voorwaarden en stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor het organiseren van CULTUREKIDS-activiteiten, evenals voor promotionele doeleinden.
Wanneer de klant de inschrijving op de website www.culturekids.be doet, verzameltCULTUREKIDS de volgende persoonsgegevens van de KLANT: naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
CULTUREKIDS zet zich in voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die werden verzameld en dezeniet te verkopen, of verhurenaan derden, met uitzondering van technische onderaannemers (host, enz.) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In overeenstemming met de geldende regelgeving geniet de KLANT ook de volgende rechten:
het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens verwerkt door CULTURE KIDS,
het recht op een kopie van zijn persoonlijke gegevens verwerkt door CULTURE KIDS,
het recht om correctie van door CULTURE KIDS verwerkte persoonsgegevens aan te vragen,
het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door CULTURE KIDS,
het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens door CULTURE KIDS te beperken,
het recht om te verzoeken om het wissen van zijn persoonsgegevens verwerkt door CULTURE KIDS,
De klant kan zijn rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met CULTURE KIDS, als controller, per e-mail (info@culturekids.be) of per post op 3090 OVERIJSE, Brusselsesteenweg 624
De verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.
De website www.culturekids.be gebruikt bepaalde cookies om de ontvangst van de KLANT gebruiksvriendelijker te maken (bijv. Om de taal van voorkeur te herkennen). De KLANT kan het gebruik van deze cookies weigeren als zijn browser dit toestaat.

10 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
CULTURE KIDS biedt activiteitenaandie de interesse van kinderen in cultuur kunnen stimuleren. Het wordt in dit opzicht alleen gehouden door een middelenverbintenis en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een gebrek aan interesse in het kind voor de activiteit gekozen door de KLANT.
Tijdens activiteiten georganiseerd door of bij de KLANT, is deze verantwoordelijk voor de kinderen die deelnemen aan de activiteit. CULTURE KIDS is in geen geval aansprakelijk voor schade of schade veroorzaakt door of aan kinderen die deelnemen aan de activiteit. Hetzelfde geldt voor activiteiten die worden georganiseerd in de scholen of gebouwen van CULTURE KIDS, maar onder toezicht van leerkrachten of de KLANT.

11 – OVERMACHT
De activiteiten van CULTURE KIDS worden opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de organisatie zou verhinderen. CULTURE KIDS zal de OPDRACHTGEVER zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het voorkomen van een dergelijke gebeurtenis.
De schorsing van een activiteit naar aanleiding van een geval van overmacht geeft geen recht op vergoeding van de door de KLANT betaalde prijs.

12 – COMPETENTIE
Elk geschil dat direct of indirect verband houdt met de contractuele relaties van CULTURE KIDS met de KLANT valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van Brussel.

13 – TOEPASSELIJKE WET
De contractuele relaties van CULTURE KIDS met de KLANT worden beheerst door Belgisch recht.